Коалиция “ Обединена левица – Дряново “ мандат 2007-2011

Уважаеми съграждани,

Коалиция Обединена левица – Дряново участва в местните избори за Общински съветници през 2007 година с платформа от десет точки. С удовлетвореност искаме да заявим, че успяхме да реализираме по голямата част от нея:

I. По предложение на Общинските съветници от Коалиция Обединена левица – Дряново, Николай Марков и Цветан Йорданов,Общински съвет прие от 01.01.2009 г.“ Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ ,за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община „.Помощта е в размер на 300 лева и се получава паралелно с държавната помощ.

II. По предложение на Общинския съветник от Коалиция Обединена левица -

Дряново, Николай Марков, Общински съвет прие решение,за проучване на възможностите за създаването на индустриална зона, в нашата община.С него се възлага на Кмета в срок до 31.12.2009г. да се проучат възможните терени, възможните партньори за изграждането и да се потърси помощта, на други общини вече развили такива зони, помощта и на сдружения на индустриалците в България и чужбина.Идеята е да се стимулира създаването на нови работни места в Общината.За съжаление решението и до днес не е изпълнено от кмета на Общината.

III. По предложение на Общинския съветник от Коалиция Обединена левица -

Дряново, Николай Марков, Общински съвет прие на 08.01.2009г. решение за прозрачност и граждански контрол, с което задължава Кмета на Община Дряново периодично да оповестява информация в официалната страница www.dryanovo.bg и по местния радио възел за:

1. До 15 число на следващия месец синтезирана информация за състоянието на бюджета по приходна и разходна част.

2. Спечелени проекти по европейски и национални фондове, в срок 15 дни след спечелване.

3. Финансова информация за реализацията на спечелените проекти по европейски и национални фондове в срок 15 след приключването им.

4. Информация за всички действащи договори, по който страна е Община Дряново със стойност над 15 000 лева. Информацията да съдържа: ответна страна по договора, предмет на договора, стойност на договора. В срок 15 дни от взимане на решението.

5. Информацията за новите договори ,по който страна е Община Дряново да се публикува в срок 15 дни от сключването и да съдържа: ответна страна по договора, предмет на договора, стойност на договора.

6. Информация за всички нови процедури за обществени поръчки възлагани от Община Дряново в сроковете за публикуването и в регистъра за обществени поръчки при „ Агенция за обществени поръчки „.

В официалната интернет страница на общината е създадена секция „ Прозрачно управление „ но за съжаление решението се изпълнява частично от Кмета на Общината.

IV. По предложение на Общинския съветник от Коалиция Обединена левица – Дряново, Николай Марков, на 1 юли 2010 г. Общински съвет прие решение за промени в правилника си и създаде постоянна комисия за контрол на условията и провеждането на обществените поръчки. Комисията се създава във връзка със зачестилите съмнения за злоупотреби и фаворизиране на определени кандидати при провеждане на обществени поръчки от Кметската администрация.Комисия има за цел да увеличи прозрачността на провежданите процедури, да следи парите на гражданите да се харчат по най-ефективния начин за гражданите на общината и да намали злоупотребите с обществени фондове.За съжаление Кмета на общината игнорира съществуването на тази комисия.

V. По предложение на Общинския съветник от Коалиция Обединена левица – Дряново, Николай Марков, на 20 януари 2010 г. Общински съвет прие декларация до Президента на Република България, Председателя на Народното събрание, Министър Председателя на Република България, Министъра на здравеопазването и Национална здравно осигурителна каса с която се настоява за незабавна и ефективна намеса за да се осигури възможност „ ОМБАЛ – Дряново „ ЕООД да продължи дейността си в полза на гражданите на Дряновска община.

VI. Общинските съветници от Коалиция Обединена левица – Дряново, Николай Марков и Цветан Йорданов, за разлика то доста свой колеги от други групи в местния парламент винаги са подкрепяли усилията за кандидатстване пред европейските и националните фондове за усвояване на средства за подобряване на социално икономическото развитие на Общината. С тяхна решаваща помощ са приети решенията за ремонт и саниране на Детските градини и Общинските училища, за ремонт на централна градска зона и много други.

VII. Общинския съветник от Коалиция Обединена левица -Дряново, Цветан Йорданов даде своя съществен принос в Областта на образованието и спорта в Общината. На него се дължи запазването на размера на субсидията отпускана за спортните клубове независимо от икономическата криза и спадане на приходите на общината.

VIII. През изминалия мандат Общинските съветници от Коалиция Обединена левица – Дряново, Николай Марков и Цветан Йорданов със своята работа в комисиите и заседанията на Общински съвет се доказаха като най-компетентни, уравновесени , диалогични и отговорни. Те са вносители на над 40 предложения за решения касаещи социално-икономическото развитие на общината.

Коментарите са забранени.