Стефка Георгиева за екологията!

Стефка Георгиева Георгиева, Омъжена, с едно дете

Техникум по транспорт и машиностроене “Димитър Крусев” – гр. Дряново Квалификация “Техник/технолог” с засилено изучаване на английски език.

Технически университет Габрово образователно квалификационна степен магистър, специалност „Екология и опазване на околната среда“.

Г-жа Георгиева вашият ресор е екологията,как децата в дряновска община биват приобщени към тази кауза?

В Дряново се създаде екоклуб, който през 2010 организира отбелязването на световни екологични дни с участие на децата от училищата ; 22март“ Световен ден на водата“, 22 април „Световен ден на планетата Земя“, 5юни „Световен ден на околната среда“.Дряновски деца взеха участие в конкурс „Цвете изработено от отпадъчни материали“ обявен от РИОСВ – В.Търново. През 2011 се включи в отбелязване 4-10 април „Седмица на гората“, 22април „Световен ден на планетата Земя“, 24юни Енъов ден, 16-22 септември „Европейска седмица на мобилността“.

Кое според вас е най-належащо да се случи в община Дряново в сферата на екологията и опазването на околната среда?

- Привличане на обществеността при извършване на почистване на площите за обществено ползване, както и включването в решаването на проблемите по управление на ТБО.

- Анализ и актуализиране на общинска нормативна уредба за управление на дейността по отпадъците

- Създаване на ефективна система за контрол на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината, включително с активното съдействие на обществеността.

- Въвеждане на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

- Оптимизиране на системата за събиране на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства; отработени масла и нефтопродукти; излезли от употреба акумулатори и батерии; отпадъци от електронно и електрическо оборудване.

- Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци.

- Изграждане на ГПСОВ-Дряново, реконструкция на канализационна система, подмяна на водопроводна система за гр. Дряново .

Коментарите са забранени.